Privacy verklaring

  Algemeen

  Rijnmond Incasso & Advies (hierna te noemen “Rijnmond Incasso”) verzorgt voor opdrachtgevers zowel de minnelijke als de gerechtelijke incasso en staat opdrachtgevers bij op het gebied van creditmanagement.

  Verwerkingsverantwoordelijke

  Rijnmond Incasso is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Rijnmond Incasso beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Rijnmond Incasso is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

  Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

  We verzamelen en gebruiken gegevens van de schuldenaar. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijke persoon. Dat bent u of u en uw partner als er een gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens. Bij een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken ook we de gegevens van de ouder(s) of van de voogd

  Van wie we gegevens verzamelen

  We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens. Dat kan van u of u en uw partner zijn als er bijvoorbeeld een gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens. Voor een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken we ook de gegevens van de ouder(s) of van de voogd.

  Waarom we gegevens verzamelen

  U heeft volgens onze opdrachtgever een openstaande schuld. De opdrachtgever heeft ons gevraagd om de schuld te innen. U moet daarvoor iets doen of ergens aan meewerken. We zoeken daarom contact met u en hebben daarvoor uw contactgegevens nodig. Als we u moeten oproepen om voor de rechter te verschijnen of een officieel stuk aan u moeten sturen, hebben we de wettelijke plicht om gegevens over uw officiële woonplaats op te vragen. Ook hebben we de plicht om te kijken we of er sprake is van een bijzondere schuldsituatie. Bij het leggen van beslag op uw inkomen of bezittingen moeten we weten welke dat zijn en of er soms al beslag op ligt.

  Verwerkingsdoeleinden

  De verwerking van persoonsgegevens door de gerechtsdeurwaarder geschiedt ten behoeve van:
    de uitoefening van ambtelijke taken als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Gerechtsdeurwaarderswet;
    de uitoefening van niet ambtelijke werkzaamheden als bedoeld in artikel 22, eerste lid van de Gerechtsdeurwaarderswet.

  Categorieën van gegevens

  De verwerking van persoonsgegevens kan betrekking hebben op:
    naam, adres, postbusnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, titulatuur, telefoonnummer, telefaxnummer, email-adres;
    BRP-nummer, BSN en andere identificerende gegevens;
    gegevens over inkomen, bezittingen en schulden;
    gegevens met betrekking tot het in het verleden verrichte of lopende acties, of transacties in zaken die van invloed kunnen zijn op respectievelijk voortvloeien uit de bij of krachtens wet of door de opdrachtgever opgedragen taken en werkzaamheden;
    gegevens over de in die zaken van de wederpartij ontvangen bedragen en op hem verhaalbare kosten;
    Overige persoonsgegevens die u actief elektronisch, telefonisch of schriftelijk verstrekt
    andere voor het doel van de verwerking noodzakelijke niet te categoriseren gegevens.

  Grondslag van de verwerking

  Rijnmond Incasso moet het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit de AVG. Het grootste gedeelte van de verwerkingen gebeurt vanuit:
    de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
    de wettelijke verplichtingen vanuit onder andere de Gerechtsdeurwaarderswet;
    de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
    het gerechtvaardigd belang van de opdrachtgever en de gerechtsdeurwaarder.

  Met welke externe partijen delen wij uw gegevens?

  Als dit voor de uitoefening van de ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden nodig is, delen wij uw gegevens met externe partijen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld onze opdrachtgever, rechterlijke instanties, openbare- en gesloten registers, de inkomstenbron, slotenmakers, ontruimer, andere gerechtsdeurwaarders en het digitaal beslagregister één en ander uitsluitend, voor zover nodig bij het verrichten van de bij of krachtens de wet opgedragen taken en werkzaamheden. Verstrekking van gegevens vindt niet plaats als dit in strijd zou zijn met de geheimhoudingsplicht van Rijnmond Incasso.

  Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?

  Voor het verwerken van persoonsgegevens werkt Rijnmond Incasso met een automatiseringssysteem waarbij de persoonsgegevens binnen Nederland worden opgeslagen.

  Beveiliging persoonsgegevens

  persoonsgegevens op een dusdanige manier te verwerken dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheid). We laten onze veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren.

  Bewaartermijn persoonsgegevens

  Rijnmond Incasso bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Rijnmond Incasso bewaart uw gegevens tien jaar volgens de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit en het daarbij behorende reglement. Indien noodzakelijk kan Rijnmond Incasso besluiten dat documenten en/of gegevens voor een langere termijn worden bewaard.

  Wil u iets aanpassen of heeft u een vraag?

  Rijnmond Incasso streeft ernaar om de gegevens correct in haar systemen te verwerken. Mocht u desondanks merken dat uw gegevens niet juist zijn verwerkt dan horen wij dit graag. U heeft bijvoorbeeld recht op inzage in of correctie van uw gegevens

  Uw privacyrechten

  U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Rijnmond Incasso van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Rijnmond Incasso behandelt uw verzoek binnen een maand na ontvangst. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Rijnmond Incasso dient hierbij wel uit te gaan van de officiële registers. Wilt u bijvoorbeeld uw adres laten wijzigen, dan moet u dat eerst in de Basisadministratie Persoonsgegevens van uw gemeente wijzigen.


  U kunt uw verzoek schriftelijk sturen naar:
  Rijnmond Incasso & Advies
  Elektroweg 11B
  3051 NB Rotterdam
  Of per email indienen:
  info@rijnmond-incasso.nl

  Hoe u een klacht kunt indienen?

  Daarnaast bestaat voor de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan.

  Meldplicht datalekken en andere eisen vanuit de AVG

  De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. Rijnmond Incasso zal als verwerkingsverantwoordelijke melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het naleven van de AVG is onderdeel van ons dagelijks beleid. Naast een datalekprotocol heeft Rijnmond Incasso ook een register voor de verwerkingsactiviteiten opgesteld, is er beleid voor het doen van een Privacy impactanalyse (PIA) en worden er verwerkersovereenkomsten afgesloten.

  Wijzigingen van deze privacyverklaring

  Rijnmond Incasso behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wijzigingen zullen op de website van Rijnmond Incasso worden gepubliceerd.

  Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2020.

Opdracht doorgeven

Wilt u direct een opdracht doorgeven? Vul dan het formulier in en wij nemen uw openstaande vordering direct in behandeling.

  Opdracht doorgeven
Extra diensten

Het aanhangig maken van opdrachten tot € 25.000,00 zonder dat u een advocaat nodig heeft.

Daarnaast verzorgen wij voor
€ 200,00 het dagvaardingsproces.

  Tarieven
Contact

Adres
Elektroweg 11B
3051NB Rotterdam

Einfo@rijnmond-incasso.nl