Veel Gestelde Vragen

Hieronder ziet u een aantal veelgestelde vragen die van toepassing zijn op debiteuren. Mocht u na het lezen van deze tekst toch nog vragen hebben schroom dan niet contact met ons op te nemen.BETALEN

Hoe kan ik de vordering betalen?

U dient de betaling zelf over te maken of te storten op een van de onder op ons briefpapier vermelde rekeningnummers. Eventueel kunt u met ons een regeling overeenkomen.

Ik kan niet in een keer betalen, wat te doen?

Er zijn situaties waarbij het niet mogelijk is om het gevorderde bedrag in een keer te betalen. Neem in dit geval dan contact op met ons, als u namelijk niet reageert loopt u de kans dat er rechtsmaatregelen genomen worden met de nodige financiële consequenties. Wij zullen de situatie beoordelen, eventueel nadere gegevens vragen en zo nodig met onze cliënt overleggen. Afhankelijk hiervan zal dan mogelijk een betalingsregeling worden vastgesteld.

Ik heb uw brief ontvangen maar de factuur al veel eerder betaald wat nu?

Als u al betaald heeft, geef dan zo snel mogelijk de betaalgegevens aan ons door. Dit zodat uw betaling getraceerd kan worden. Zo nodig zullen wij u vragen om een betalingsbewijs. Het is namelijk aan u om aan te tonen dat er door u daadwerkelijk en op tijd betaald is. Ik heb een brief van uw incassobureau ontvangen maar: ben failliet, verkeer in surseance van betaling, zit in de schuldhulp, ben toegelaten tot de WSNP; wat te doen? In dit geval kunt u ons het beste informeren en de gegevens van de curator/ bewindvoeder doorgeven de aanmaning kunt u tevens zelf aan de curator/ bewindvoerder geven. In bepaalde gevallen kan het zijn dat de vordering niet in het faillissement valt, u bent dan zelf verantwoordelijk voor betaling. De curator/ bewindvoerder kan u hier ook over informeren.

OVERIGE

Ik heb een brief van uw incassobureau ontvangen, wat te doen?

Aangezien u te laat bent met betalen is de factuur ons ter incasso aangeboden. Onze aanmaning geeft u nog een laatste kans om de op u ingestelde vordering voorgerechtelijk te betalen. U kunt door betaling van het gevorderde bedrag, een dure kostenverhogende procedure voorkomen.

Ik heb een brief van uw incassobureau ontvangen maar weet niet waarvan het is, wat moet ik doen?

Onderneem dan direct actie en reageer telefonisch of eventueel schriftelijk. Een van onze incasso medewerkers zal u dan te woord staan en zo nodig de kwestie uitzoeken en verduidelijken. Neemt u echter geen actie, dan zal de vordering onnodig hoog oplopen en loopt u de kans gedagvaard te worden, met alle daaraan voor u verbonden consequenties.

Ik ben het niet eens met de incassovordering?

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de op u ingestelde vordering. Reageer dan zo snel mogelijk en geef schriftelijk, voorzien van voldoende onderbouwd bewijs, uw standpunt weer. Uw reactie zal door een van onze incassomedewerkers behandeld worden. Onnodig onterecht verweer met als enig doel te frustreren, wordt niet gewaardeerd en ook dusdanig behandeld. NB. Er kan soms sprake zijn van een verschil tussen gevoelsmatig en juridisch gelijk.

Waarom is het gevorderde bedrag hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag?

Onze cliënt mag wettelijk gezien rente aan u in rekening brengen als u te laat bent met het betalen van de factuur. Tevens mag zij de buitengerechtelijke incassokosten (kosten die zij voor de inschakeling van het incassobureau moet maken om betaald te krijgen) op u verhalen.

Ik heb nog een openstaande schuld en ga verhuizen, wat nu?

Geef altijd een adreswijziging aan ons door als de op u ingestelde vordering nog niet volledig betaald is. Kunnen wij u namelijk niet bereiken dan loopt u grote kans, dat er rechtsmaatregelen die de nodige financiële consequenties met zich meebrengen genomen worden. Dit vanwege de huidige privacywetgeving, waarbij de gegevens pas bij dagvaarding door de deurwaarder in de Gemeentelijke basisadministratie controleerbaar zijn. NB. De informatieplicht berust wettelijk gezien bij u.


Opdracht doorgeven

Wilt u direct een opdracht doorgeven? Vul dan het formulier in en wij nemen uw openstaande vordering direct in behandeling.

  Opdracht doorgeven
Extra diensten

Het aanhangig maken van opdrachten tot € 25.000,00 bij de rechtbank zonder dat u een advocaat nodig heeft.

Daarnaast verzorgen wij voor € 200,00 het dagvaardingsproces.

  Tarieven
Contact

Adres
Elektroweg 11B
3051NB Rotterdam

E info@rijnmond-incasso.nl