Juridische Begrippen

Hieronder vind u een lijst met juridische begrippen die kunnen helpen rondom het incasso- en dagvaardingsproces.

Aanzegging

Een schriftelijke aanzegging met een juridische boodschap, ter voldoening aan een wettelijk voorschrift, gericht op een bepaald rechtsgevolg of ter aankondiging van een ambtshandeling.

Beslaglegging

Maatregel waarbij de deurwaarder eigendommen (roerende- en onroerende zaken), inkomen of banktegoeden() kan onttrekken aan de vrije beschikking van de eigenaar.

Comparitie van partijen

Het op rechterlijk bevel persoonlijk verschijnen van partijen voor de rechter, meestal om een schikking te beproeven of nadere inlichtingen te verschaffen.

Conclusie van eis

Datgene wat de eiser vordert van de gedaagde in een burgerlijk proces.

Conclusie van antwoord

Datgene wat de gedaagde bij eerste gelegenheid daartoe als verweer voert tegen hetgeen de eiser stelt in een burgerlijk proces.

Conclusie van repliek

Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld.

Conclusie van dupliek

Het antwoord van de gedaagde op de conclusie van repliek.

Conservatoir beslag

Beslag op goederen na toestemming van een rechter, vooruitlopend op een uitspraak over een geschil, om te voorkomen dat die goederen in aanloop naar of gedurende de procedure aan het verhaal van de schuldeiser worden ontrokken.

Dagvaarding

Oproep om voor het gerecht te verschijnen.

Executie van een titel

Ten uitvoerlegging van een arrest, vonnis, dwangbevel of beschikking, doorgaans door middel van beslaglegging.

Executoriaal beslag

Handeling van de deurwaarder om bepaalde voorwerpen of gelden aan de macht van de debiteur te onttrekken.

Exploot (of exploit)

Verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar of opsporingsambtenaar kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.

Griffierecht

Bedrag dat aan een gerecht moet worden betaald wanneer men een civiele of bestuursrechtszaak start. Zie ook informatie over de kosten van een procedure.

Grosse

Een eerste afschrift van een vonnis dat voor de belanghebbende bestemd is.

Hulpofficier van justitie

Hogere politieman met speciale opleiding en speciale bevoegdheden die bij opsporing en vervolging een vooruitgeschoven post is van het Openbaar Ministerie.

Kanton

Rechtsgebied, elk arrondissement is opgedeeld in verschillende kantons.

Kantonrechter

Vroeger was het kantongerecht een apart gerecht naast de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. De kantongerechten zijn opgegaan in de rechtbanken. De term 'kantonrechter' is echter blijven bestaan. Het is een alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het arbeidszaken, huurzaken en overige zaken onder de € 25.000,- behandeld.

Kort geding

Procedure, waarbij een voorlopige maatregel (een zogenaamde voorlopige voorziening) kan worden gevraagd in een spoedeisende zaak ( bij de President van de rechtbank of de kantonrechter).

Proceskostenveroordeling

Bedrag dat de verliezende partij moet betalen aan de winnende partij als compensatie voor de kosten die gemaakt zijn voor een advocaat en griffierechten. Als er niet echt sprake is van winnen of verliezen (zoals in het personen- en familierecht) worden de kosten gecompenseerd. Dat betekent dat ieder zijn eigen kosten draagt.

Proces-verbaal

officieel schriftelijk verslag van politieambtenaren met feiten die ze hebben waargenomen en met een verklaring die ze hebben opgetekend uit de mond van een verdachte of getuige; schriftelijk verslag van hetgeen op rechtszittingen aan de orde is gekomen ("Proces verbaal van terechtzittingen"). Stuk opgemaakt door de deurwaarder waarin de gedane ambtshandelingen worden beschreven.

Rekest

Verzoekschrift.

Rolzaak

Procedure die (in beginsel) door een dagvaarding wordt aangebracht voor de civiele rechter.

Rolzitting

Zitting in zaken waar procedures worden behandeld en de stukken van de partijen worden uitgewisseld.


Opdracht doorgeven

Wilt u direct een opdracht doorgeven? Vul dan het formulier in en wij nemen uw openstaande vordering direct in behandeling.

  Opdracht doorgeven
Extra diensten

Het aanhangig maken van opdrachten tot € 25.000,00 bij de rechtbank zonder dat u een advocaat nodig heeft.

Daarnaast verzorgen wij voor
€ 200,00 het dagvaardingsproces.

  Tarieven
Contact

Adres
Elektroweg 11B
3051NB Rotterdam

E info@rijnmond-incasso.nl