Onze voorwaarden

  Algemeen.

 1. Rijnmond incasso & advies, hierna te noemen Rijnmond Incasso verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het geven of verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders door Rijnmond Incasso vermeldt.
 3. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing indien cliënt(e) behoort tot die categorie opdrachtgevers die vallen onder het reglement van niet-ambtelijke rechtspraktijk van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders. Hieronder wordt met name verstaan; tussenpersonen op juridisch gebied, rechtskundige adviseurs alsmede bedrijven en instellingen met een eigen juridische afdeling, overheid en
  semi overheidsorganen, instellingen en maatschappen.
 4. Onder cliënt wordt verstaan: diegene die aan Rijnmond Incasso verzoekt incasso werkzaamheden ter hand te nemen, met dien verstande dat opdrachtgever bevoegd is tot het aangaan van een overeenkomst met Rijnmond Incasso alsmede persoonlijk borg staat voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
 5. Onder debiteur wordt verstaan: de schuldenaar van de cliënt.
 6. Rijnmond Incasso draagt zorg voor geheimhouding van de door de cliënt verstrekte gegevens. Rijnmond verstrekt aan derden geen informatie aangaande de opdracht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt.
 7. Rijnmond Incasso is nimmer verplicht tot acceptatie van aangeboden incassowerkzaamheden.
 8. Rijnmond Incasso stelt zich ten doel, in opdracht en voor rekening van derden, vorderingen van derden, in geldende valuta uitgedrukt, langs buitengerechtelijke wegen, indien nodig, met behulp van derden langs gerechtelijke weg te incasseren. Rijnmond Incasso tracht de volgende bedragen te incasseren;
 9. A. De hoofdsom of een restant hiervan. B. Vertragingsrente c.q. overeengekomen rente. C. Voorschotten, incasso en administratiekosten voor zover de algemene voorwaarden van de cliënt dit mogelijk maken. Rijnmond Incasso is ten alle tijde gerechtigd, indien haar dat gewenst voorkomt, alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemende, de zaak zonder voorafgaande toestemming van cliënt, te schikken.
 10. Rijnmond Incasso behoudt zich het recht voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in haar algemene incasso voorwaarden, wanneer de evoluerende omstandigheden in de door Rijnmond Incasso gehanteerde methoden, technieken en tarieven daartoe aanleiding geven.
 11. Rijnmond Incasso behoudt zich het recht voor vorderingen te weigeren indien deze betreffen vorderingen ter incasso;
 12. A. Die het bedrag van twintig Euro (€ 20,00) niet overschrijden. B. Op minderjarigen. C. Op overleden personen, onverminderd het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden.
 13. De ter incasso overgedragen vorderingen zijn openstaand en opeisbaar en betreffen vorderingen op natuurlijke personen, rechtspersonen en geregistreerde bedrijven, woonachtig of gevestigd in de Benelux.
 14. Rijnmond Incasso verkrijgt, na het ontvangen van de opdracht, de volledige volmacht om al die rechtshandelingen te verrichten welke Rijnmond Incasso dienstig zijn c.q. noodzakelijk acht en derhalve ook rechtsgeldende regelingen te treffen en gerechtelijke procedures aanhangig te maken, daarin bijgestaan door juristen of juridisch geschoolde, indien van Rijnmond Incasso of door derden die daartoe van Rijnmond Incasso opdracht ontvangen, een en ander in overleg met cliënt.
 15. Wanneer tijdens het uitvoeren van alle door Rijnmond Incasso noodzakelijk geachte werkzaamheden blijkt dat de vordering niet te incasseren is, wordt de incassoprocedure in dit uitzonderlijke geval, zonder dat de cliënt daarmee behoeft in te stemmen, beëindigd.
 16. De ter incasso aangeboden vorderingen blijven ten alle vorderingen van de opdrachtgever

 17. Verplichtingen van de cliënt.

 18. Cliënt geeft de vorderingen, ter incasso in handen waarvan / die:
 19. A. De wanbetaler een algemeen rechtsgeldige factuur van heeft ontvangen. B. De wanbetaler reeds een sommatie heeft ontvangen en in gebreke gesteld. C. Die in Nederlandse valuta zijn uitgedrukt, tenzij de betrokken partijen
  schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 20. Voor iedere individuele vordering word schriftelijk een incasso volmacht verleend, middels de door Rijnmond Incasso gehanteerde incasso opdracht volmacht formulieren.
 21. Cliënt dient de vorderingen ter incasso over te dragen aan Rijnmond Incasso tezamen met alle noodzakelijke stukken zoals: algemene voorwaarden, facturen, herinneringen en desbetreffende correspondentie. Tevens dient cliënt Rijnmond Incasso elke mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle bewijsmiddelen waaronder ook getuigen en diens verklaringen. Rijnmond Incasso is niet gehouden de juistheid van verstrekte gegevens te controleren en verlangt van cliënt dat deze zal instaan voor de juistheid van afgegeven gegevens, informatie.
 22. Cliënt zal, na aangaan van de overeenkomst met Rijnmond Incasso inzake de uithanden geven vorderingen geen correspondentie of acties van welke aard dan ook, richting de debiteur / wanbetaler ondernemen.
 23. Wanneer cliënt na het aangaan van de overeenkomst alsnog correspondentie of andere documentatie ontvangt stelt hij deze onverwijld in het bezit van en / of ter beschikking aan Rijnmond Incasso conform de aangegane verplichtingen.
 24. Direct na het aangaan van de overeenkomst neemt Rijnmond Incasso de incasso werkzaamheden ter hand tenzij, Rijnmond Incasso meent de incasso vordering te moeten weigeren;
 25. A. Omdat niet voldaan is aan hetgeen bepaald is in de artikelen 10, 11 en 15
  van deze voorwaarden. B. De incasso vordering in strijd is met, de wet, de openbare orde, de goede zede
  en of anderszins. C. Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet,niet tijdig of conform de afspraken ter beschikking van Rijnmond Incasso is gesteld of dat cliënt niet aan zijn verplichtingen jegens Rijnmond Incasso voldoet.
 26. Rijnmond Incasso is niet verplicht om de cliënt, al dan niet periodiek, op de hoogte te houden van het verloop van de werkzaamheden of de resultaten daarvan. Indien de cliënt dit alsnog verlangt is Rijnmond Incasso gerechtigd voor iedere verstrekking van informatie aan de cliënt een bedrag van € 11,50 in rekening te brengen.

 27. Afrekening en facturering.

 28. Betalingen van de debiteur gedaan aan Rijnmond Incasso of rechtstreeks aan de cliënt zijn in eerste instantie ter voldoening van de incasso en administratiekosten en komen direct toe aan Rijnmond Incasso en zijn onmiddellijk opeisbaar.
 29. Betalingen van de debiteur rechtstreeks van de cliënt, vanaf de datum van het aangaan van de overeenkomst, moeten terstond worden gemeld aan Rijnmond Incasso. Deze betalingen worden, zoals in artikel 22 genoemde afrekening vermeld, als incasso resultaat beschouwd.
 30. Op de afrekening naar de opdrachtgever toe worden, van de door de debiteuren betaalde bedragen aan Rijnmond Incasso en / of de cliënt, zowel de buitengerechtelijke kosten alsmede de voorschotten in mindering gebracht van de hoofdsom en de daarbij behorende rente.
 31. De door Rijnmond Incasso betaalde voorschotten van welke aard dan ook zullen in rekening worden gebracht ook in geval dat een eventuele gerechtelijke procedure al dan niet op tegenspraak van debiteur wordt verloren.
 32. Wordt het incasseren van een vordering op verzoek of na opdracht van cliënt gestaakt of adviseert Rijnmond Incasso af te zien van verdere vervolging, vanwege later gebleken onvoorziene onzekerheden als gevolg van fouten aan de zijde van de cliënt, dan heeft Rijnmond Incasso recht op vergoeding overeenkomstig de regeling vermeld onder artikel 27.
 33. Aan de cliënt wordt het volgende in rekening gebracht:
 34. A. Registratiekosten, bestaande uit 3% van de vordering, per overgedragen vordering ter incasso, direct opeisbaar bij het aangaan van de overeenkomst.
  B. Incasso- en / of administratiekosten of anderszins, welke aan de wanbetaler in rekening werden gebracht, met dien verstande dat deze kosten niet door de wanbetaler werden voldaan. De hoogte van de buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste € 40,00 of een percentage van de gevorderde hoofdsom zoals vermeld in onderstaande
  staffel buitengerechtelijke incassokosten.
  Hoofdsom tot en met     Toepasselijk percentage              Maximum
  €  2.500,-- 15% over de hoofdsom €  375,-- (min. €  40,--)
  €  5.000,-- €  375,-- + 10% over
  (hoofdsom minus €  2.500,--)
  €  625,--
  €  10.000,-- €  625,-- + 5% over
  (hoofdsom minus €  5.000,--_
  €  875,--
  €  200.000,-- €  875,-- + 1% over
  (hoofdsom minus €  10.000,--)
  €  2.775,--
  Boven de
  €  200.000,--
  €  2.775,-- + 0,5% over
  (hoofdsom minus €  200.000,--)
  €  6.775,--
  C. Een provisie van 7,5% over de geïncasseerde gelden op hoofdsommen en renten. D. Betaalde bedragen en voorschotten die Rijnmond Incasso ten behoeve van de
  incasso werkzaamheden aan derden zijn voldaan. E. Op vergoedingen berekent Rijnmond Incasso het gebruikelijke geldende
  BTW tarief. F. Werkzaamheden die niet vallen onder normale incasso werkzaamheden, zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure etc. etc., zullen naar redelijkheid en billijkheid in rekening worden gebracht tegen een vast te stellen salaris.
 35. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, binnen de overeengekomen termijn doch uiterlijk binnen 8 dagen na de factuurdatum. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door Rijnmond Incasso aangegeven wijze.
 36. Reclames naar aanleiding van facturen dienen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bij Rijnmond Incasso te zijn ingediend. De cliënt is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten op grond van een ingediende reclame.
 37. Een incasso procedure kan ondermeer als beëdigd beschouwd worden als:
 38. A. De wanbetaler, bij Rijnmond Incasso geen bekende woon- en of verblijfplaats heeft. B. De wanbetaler is overleden. C. De wanbetaler in staat van faillissement verkeert of surséance van betaling is
  aangevraagd. D. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is en een gerechtelijke procedure
  wordt afgeraden.

  Aansprakelijkheid.

 39. Rijnmond Incasso is niet aansprakelijk voor het risico van vervolging, voor zover de vordering, al dan niet in zijn geheel, opeisbaar blijkt te zijn, voor welke reden dan ook. Dit geldt ook indien de afzonderlijk ter incasso aangeboden vorderingen betrekking hebben op:
 40. A. Minderjarigen. B. Overleden personen. C. Personen die in het buitenland woonachtig zijn of resideren. D. Vorderingen die op de datum van overdracht, en daarna, verjaard zijn.
 41. Niet toerekenbare tekortkoming: Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Rijnmond Incasso, alsmede iedere niet voorzienbare omstandigheid waardoor de naleving van de overeenkomst kan worden verlangd, gelden als niet toerekenbare tekortkoming van Rijnmond Incasso. Hieronder dient men te verstaan; Bijzondere weersomstandigheden, brand, staking, ongeval of ziekte van personeel van Rijnmond Incasso, beperkende overheidsmaatregelen, oorlog en oorlogsgevaar. In geval van niet toerekenbare tekortkoming van Rijnmond Incasso, heeft deze de keuze om hetzij de nakoming met de duur van de belemmering op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. In dat geval is de cliënt gehouden de gemaakte kosten te vergoeden.
 42. Tegenprestaties, van schuldenaren of derden, voor zover deze het gevolg zijn van enig verzuim aan de zijde van de wanbetaler worden geldend gemaakt bij de cliënt.
 43. Rijnmond Incasso voert haar werkzaamheden naar eer en geweten uit en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van niet gerechtvaardigde vordering ter incasso en / of de gevolgen die ontstaan uit onderzoek of recherche, op grond waarvan door wie dan ook foutieve beslissingen zijn genomen.
 44. Het accepteren en de daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschied uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid.
 45. Informatie en bescheiden, verkregen tijdens de uitvoering der incasso werkzaamheden door Rijnmond Incasso en niet door de opdrachtgever, blijven ten alle tijden eigendom van Rijnmond Incasso.
 46. Cliënt en Rijnmond Incasso hebben ten tijde, na overleg, recht op inzage van
  de boekhouding van iedere afzonderlijke opdracht, dossier, termijnbewaking en afrekening bescheiden, met betrekking tot de overgedragen vorderingen ter incasso.

 47. Duur van de overeenkomst, eindafwikkeling en slotbepaling.

 48. De bepaling van de algemene voorwaarden gelden tussen de partijen vanaf de datum van ondertekening door de cliënt, van de door Rijnmond Incasso ter beschikking gestelde formulierenloop vanaf de datum dat de cliënt anderszins blijk heeft gegeven akkoord te zijn met de inhoud van de Algemene Voorwaarden & Bepalingen van Rijnmond Incasso.
 49. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of het termijn dat de uit handen gegeven vordering lopend is. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst na een jaar, met in achtneming van een termijn van zes maanden schriftelijk te beëdigen.
 50. Rijnmond Incasso is na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de in behandeling zijnde vorderingen ter incasso tot het einde uit te voeren, met in achtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 51. Na volledige afwikkeling draagt Rijnmond Incasso in overleg en indien gewenst, de aan haar door de cliënt ter hand gestelde stukken over aan de cliënt / opdrachtgever.
 52. Beide partijen kunnen afwijken van de bepalingen van deze algemene voorwaarden mits dit schriftelijk is overeengekomen.
 53. Ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van de overeenkomsten ( welke daarvan een voortvloeisel zijn ) onderwerpen beide partijen zich aan het geldende Nederlandse recht. De arrondissementsrechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.


Opdracht doorgeven

Wilt u direct een opdracht doorgeven? Vul dan het formulier in en wij nemen uw openstaande vordering direct in behandeling.

  Opdracht doorgeven
Extra diensten

Het aanhangig maken van opdrachten tot € 25.000,00 zonder dat u een advocaat nodig heeft.

Daarnaast verzorgen wij voor
€ 200,00 het dagvaardingsproces.

  Tarieven
Contact

Adres
Elektroweg 11B
3051NB Rotterdam

Einfo@rijnmond-incasso.nl